Upisi djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2021./2022. godini

Prijave za upis djece u Dječji vrtić More podnose se od 7. do 11. lipnja 2021. godine.

Dokumentacija za upis i  za ostvarivanje prednosti pri upisu (obvezno priložiti):

1. ispunjen obrazac Prijave za upis (u dva primjerka za dostavu preporučenom pošiljkom) i Upitnik za roditelje;

2. za dijete:

- izvadak iz matice rođenih djeteta i

- potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu - provjera urednog cijepljenja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

3. dokaz prebivališta za članove zajedničkog kućanstva:

- ispunjen obrazac Izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva izdan od strane Ustanove, a koji potvrđuje MUP RH-PU Primorsko-goranska (Izjave će na provjeru poslati Ustanova)

4. za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

- rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata

5. za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada:

- potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu: ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od nesamostalnog rada), godišnja prijava poreza za obrtnike ili

- potvrda/rješenje HZZO-a o visini primanja za vrijeme rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta ili

- potvrda HZZ-a o primanjima ili

- zadnji odrezak od mirovine ili

- rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju statusa njegovatelja

6. za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika:

- potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili

- rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine

7. za dijete samohranog roditelja:

- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili

- izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili

- potvrda o nestanku drugog roditelja ili

- drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

8. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili

- odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili

- izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili

- drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

9. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

- potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

10. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

- rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

11. za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu

- zahtjev za nastavak korištenja usluga brata ili sestre

12. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

- rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb

13. za dijete korisnika doplatka za djecu:

- rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

14. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

- preporuka Centra za socijalnu skrb

15. za dijete s teškoćama:

- nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici. Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

Cijena usluge formira se sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Izuzetno, ukoliko roditelj-korisnik usluge ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa kojeg utvrđuje Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluge.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na poredak na Listi reda prvenstva odnosno Listi s konačnim rezultatima upisa.

Ugovor o pružanju usluga roditelju se uručuje početkom pedagoške godine, zajedno s akontacijskom uplatnicom.

Prijavu za upis djeteta moguće je predati:

  1. putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke ili
  2. elektroničkom poštom na adresu e-mail: more@rivrtici.hr ili
  3. preporučenom pošiljkom na adresu Dječjeg vrtića More, Marohnićeva 12,51000 Rijeka.

Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice i na mrežnoj stranici Ustanove (https://more.rivrtici.hr) u obliku Liste reda prvenstva sa šiframa (zadnja tri brojke urudžbenog broja Prijave) 29. lipnja 2021. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice i na mrežnoj stranici Ustanove (https://more.rivrtici.hr) u obliku liste sa šiframa (zadnje tri brojke urudžbenog broja Prijave) 12. srpnja 2021. godine.

Mogućnost podnošenja prigovora na Listu reda prvenstva

Obavijest o odgovornosti roditelja/skrbnika/udomitelja za neovlašteno korištenje osobnih podataka djece sa objavljenih listi rezultata upisa

Mole se roditelji koji odustaju od upisa u Dječji vrtić More da ispunjenu Izjavu  dostave putem e-maila: more@rivrtici.hr nakon privremenih rezultata.