Općenito

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka (KLASA: 021-05/17-01/15, URBROJ: 2170-01-16-00-17-4) („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/2017), Dječji vrtić More od 01. siječnja 2019. godine samostalno obavlja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u čijem sastavu sada djeluju Podcentri predškolskog odgoja Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice koji su do 31. prosinca 2018. godine djelovali u sastavu Dječjeg vrtića Rijeka.

Grad Rijeka je osnivač Dječjeg vrtića More.

Kontakti:

Ravnateljica

Jasna Crnčić, mag. praesc. educ.

e-mail: jasna.crncic@rivrtici.hr

051/554-977

0995304865

Psihologinja

Ana Perić, univ.mag.psych.

e-mail: Ana.Peric@rivrtici.hr

Edukacijska rehabilitatorica

Doroteja Vlah, mag.rehab.educ.

e-mail: doroteja.vlah@rivrtici.hr

Pedagoginja

Radmila Bajić, prof. pedagogije

e-mail : radmila.bajic@rivrtici.hr

051/554-973

Zdravstvena voditeljica

Natalija Sadžak, viša med. sestra

e-mail : natalija.sadzak@rivrtici.hr

051/332-988

Tajnik

Bruno Ivoš, dipl.iur

e-mail : bruno.ivos@rivrtici.hr

tel: 051/554-976

Voditelj financija

Kristina Biondić Ljutić, dipl. oec.

e-mail: kristina.biondic-ljutic@rivrtici.hr 

051/554-981

Administrativno-računovodstvena radnica

Tina Panić

e-mail: tina.panic@rivrtici.hr

051/554-981