ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, 51 000 Rijeka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA DJEČJEG VRTIĆA MORE

BRUNO IVOŠ

KONTAKT:

051/554-973

bruno.ivos@rivrtici.hr

more@rivrtici.hr

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Navedeno je uređeno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe.