Program poticanja razvoja darovite djece

Program je namijenjen darovitoj djeci predškolske dobi, dakle djeci kojoj je „utvrđena iznadprosječna sposobnost u jednom ili više područja“ (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, 2008, čl. 2, st. 4). Cilj programa je potencijalno darovitoj i darovitoj djeci osigurati kvalitetno prostorno-materijalno i socijalno okruženje u kojem je omogućena visoka razina uključenosti djeteta u situacijsko učenje kroz igru, doživljaje i bogate poticaje, te poticanje razvoja svih njegovih potencijala - sposobnosti, osobnosti, specifičnih interesa i kreativnosti. Prije uključivanja u program, za svako dijete se provodi postupak prepoznavanja i identifikacije potencijalne darovitosti, utvrđuju sposobnosti, profil interesa te specifične razvojne i obrazovne potrebe. U proces prepoznavanja i identifikacije  uključeni se roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.

Kvalitetno provođenje programa omogućavaju voditelji (odgojitelj i psiholog) koji posjeduju visoku razinu stručnosti, bogato radno iskustvo i neposredno iskustvo u radu s darovitom djecom. U manjoj skupini (do 10) djece vrtićkog uzrasta (3-7 g.) istih ili sličnih sposobnosti i interesa, uvažavajući principe rada s darovitom djecom, provodit će se posebne aktivnosti (projekti, zahtjevnije logičko-didaktičke igre, rad na multimedijskom računalu i slično) i kreirati situacije za učenje različite složenosti i težine u kojima će se dijete iskušavati u zadacima koji su malo iznad njegovog trenutnog spoznajnog stupnja i razvijati vještine potrebne za ovladavanje zadacima sa sljedeće, više razvojne razine.

Programom su predviđene brojne aktivnosti proširivanja temeljnih znanja i poticanje razvoja:

  • apstraktnog i kreativnog mišljenja, rješavanja problema,
  • verbalnog izražavanja (bogatog, složenog, kreativnog),
  • vještina bilježenja vlastitih misli, osjećaja i iskustava (stvaranju vlastitih priča,  smišljanje vlastitih grafičkih simbola)
  • istraživačkih vještina (mali eksperimenti povezani s prirodnim pojavama i procesima, istraživanje biljnog/životinjskog svijeta),
  • vještina samoregulacije emocija i ponašanja, (posebno razvoj strategija suočavanja s frustracijama i neuspjehom),
  •  vještina dogovaranja i suradnje s vršnjacima
  •  samopouzdanja, samoprihvaćanja i smoostvarenja

Zbog specifičnosti odgojno-obrazovnih potreba i osobnosti, darovitom je djetetu često potrebna podrška i razumijevanje roditelja, odgojitelja i vršnjaka kako bi (p)ostali  uspješni, ispunjeni te ostvarili svoje potencijale. Roditeljima, koji su često najvažnija karika u tom procesu, je često potrebna podrška stručnjaka i drugih roditelja koji proživljavaju slične dileme i probleme. Stoga se planira provođenje individualnog savjetodavnog rada s roditeljima (psiholog) kao i grupe uzajamne roditeljske podrške. 

Program će se provoditi u podcentru Đurđice, jednom tjedno u popodnevnom terminu u trajanju od 90 minuta, a razdoblje provedbe je od 1. listopada tekuće pedagoške godine do 1. lipnja sljedeće godine.

Kadrovske i materijalne uvjete za ostvarivanje programa osigurava Dječji vrtić More uz podršku i sufinanciranje osnivača. Troškovi vezani uz program rada, rada voditeljica, opreme, didaktike, materijalnih troškova kao i potrebnih edukacija idu na teret: osnivača, roditelja u iznosu 200 kn mjesečno, donacija, i sredstava iz državnog proračuna prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.