Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 i 114/22), Dječji vrtić More, kao javni naručitelj, obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića More

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba

 

2024. godina

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2024. godinu (.xlsx)

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu (.xlsx)

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu (.xlsx)

 

2023. godina

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

III. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

IV. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

V. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

VI. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

VII. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu (.xlsx)

Pregled ugovora/narudžbenica jednostavne nabave i njihovog izvršenja za 2023. godinu

 

2022. godina

VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

 

2021. godina

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

I.izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2021. godinu

Pregled ugovora/narudžbenica jednostavne nabave i njihovog izvršenja za 2021. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

 

2020. godina

III. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2020. godinu

Pregled ugovora/narudžbenica jednostavne nabave i njihovog izvršenja za 2020. godinu

Statističko izvješće javne nabave za 2020. godinu

 

2019. godina

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2019. godinu

Pregled ugovora/narudžbenica jednostavne nabave i njihovog izvršenja

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu