Plaćanje

                   logo.jpg

         Plaćanje korištenja usluga

 

Mjerila za naplatu, punu mjesečnu cijenu i mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u istoj te dokaze potrebne radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga utvrđuje:

  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga;
  • Zaključak o punoj mjesečnoj cijeni usluga i mjesečnom sudjelovanju roditelja-korisnik usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More;
  • Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More.

Odlukom se utvrđuje kojim iznosom ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, roditelj plaća uslugu.

 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni boravak

Za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka

Za poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka

do 1 do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

48,00 eura

26,00 eura

48,00 eura

od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

54,00 eura

30,00 eura

54,00 eura

više od 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

70,00 eura

41,00 eura

70,00 eura

Roditelj koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, može od svoje općine ili grada tražiti sufinanciranje cijene boravka djeteta.

Roditelj koji je strani državljanin s odobrenim privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga koja se primjenjuju za roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području grada Rijeke.

Cijena se može smanjiti u sljedećim slučajevima:

-    za slučaj korištenja prava iz socijalne skrbi

-    za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%

-    za dane bolesti djeteta za 20%,

-     za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan Dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje Dječji vrtić, za 50%,

-     za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca unutar pedagoške godine, za 50%,

-    za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.

Informacije o smanjenju cijene zbog korištenja prava iz socijalne skrbi roditelj može dobiti na Titovom trgu 3, pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života

Dodatni sadržaji u okviru redovitog programa dodatno se plaćaju kako slijedi:

-    sadržaji sporta ……………………………………………………………..……… 33,18 eura  

-    sadržaji ranog učenja engleskog jezika ………………………………………….... 37,16 eura

-    sadržaji glazbenog programa ................................................................................... 25,54 eura

-    sadržaji programa održivog razvoja ........................................................................ 26,54 euraU tijeku jedne pedagoške godine, roditelj ima pravo dijete ne dovoditi u vrtić u trajanju od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca unutar pedagoške godine. 

Dječji vrtić More roditelju-korisniku usluge ispostavlja račun najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec koji je roditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka.