Plaćanje

                   logo.jpg

         Plaćanje korištenje usluga

 

Mjerila za naplatu, punu mjesečnu cijenu i mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u istoj te dokaze potrebne radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga utvrđuje:

  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga;
  • zaključak o punoj mjesečnoj cijeni usluga i mjesečnom sudjelovanju roditelja-korisnik usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More;
  • Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More.

Odlukom se utvrđuje kojim iznosom ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, roditelj plaća uslugu.

 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni boravak

Za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka

Za poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka

do 1 do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

550,00 kn

385,00 kn

550,00 kn

od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

600,00 kn

420,00 kn

600,00 kn

više od 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

720,00 kn

504,00 kn

720,00 kn

Roditelj koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, može od svoje općine ili grada tražiti sufinanciranje cijene boravka djeteta. Cijena se može smanjiti u sljedećim slučajevima:

-    za slučaj korištenja prava iz socijalne skrbi

-    za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100

-    za dane bolesti djeteta za 20%,

-    za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.

Informacije o smanjenju cijene zbog korištenja prava iz socijalne skrbi roditelj može dobiti na Titovom trgu 3, pri Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Dodatni sadržaji u okviru redovitog programa dodatno se plaćaju kako slijedi:

-    sadržaji sporta ……………………………………………………………..……… 250,00 kn  

-    sadržaji ranog učenja engleskog jezika ………………………………………….... 280,00 kn

-    sadržaji glazbenog programa ................................................................................... 200,00 kn

-    sadržaji programa održivog razvoja ........................................................................ 200,00 knU tijeku jedne pedagoške godine, roditelj ima pravo dijete ne dovoditi u vrtić najviše do dva mjeseca u kontinuitetu te za to vrijeme plaća naknadu od 200,00 kuna mjesečno.

Dječji vrtić More roditelju-korisniku usluge ispostavlja račun najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec koji je roditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka.