Nekorištenje usluga/ispis djeteta

Nekorištenje usluga

Temeljem članka 12. Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeka“, broj 2/24) te članka 36. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More (od 15. ožujka 2024. godine), roditelj-korisnik usluga Ustanove ima mogućnost nekorištenja usluga iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca u kontinuitetu.

Za dane kad dijete odsustvuje iz Ustanove iz privatnih razloga, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Ustanove roditeljima-korisnicima usluga s prebivalištem na području grada Rijeke umanjit će se za 50%.

Za vrijeme nekorištenja usluga roditelj-korisnik usluga Ustanove nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u Ustanovu. Nekorištenje usluga ne smatra se ispisom iz vrtića.

Ukoliko želite koristiti ovu mogućnost, možete se obratiti matičnom odgojitelju ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Ustanove: more@rivrtici.hr

OBRAZAC

 

Ispis djeteta (konačan ispis)

 

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More, roditelj-korisnik usluga može bilo kada u toku pedagoške godine ispisati dijete iz Dječjeg vrtića More.

Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti matičnog odgojitelja i potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

Ukoliko želite koristiti ovu mogućnost, možete se obratiti matičnom odgojitelju ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Ustanove: more@rivrtici.hr

OBRAZAC