Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 20. kolovoza 2021. godine

_________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

na izbor za radno mjesto:

 

 • Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, objavljen dana 02. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer se Dječji vrtić More i kandidat koji je izabran odlukom Upravnog vijeća nisu usuglasili oko ugovora o radu i uvjeta radnog mjesta.

__________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 2. kolovoza 2021. godine

__________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 20. kolovoza 2021. godine i traje do 28. kolovoza 2021. godine.

Odgojitelj - 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

__________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 41. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,  107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. i 48. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića More

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dužan je priložiti po donošenju  odluke o prijedlogu za imenovanje ravnatelja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu  prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze  za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave  dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić More može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018.godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić More, Upravno vijeće, Marohnićeva 12, 51 000 Rijeka, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Ustanove dana 18. kolovoza 2021. godine i traje do 26. kolovoza 2021. godine.

 

KLASA: 119-03/21-08/9

URBROJ: 2170/01-54-20-21-1

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" 18. kolovoza 2021. godine. Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" može se pogledati -  ovdje

____________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. kolovoza 2021. godine i traje do 10. kolovoza 2021. godine.

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator – odgojitelj - 1 izvrštelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. lipnja 2021. godine i traje do 10. lipnja 2021. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 10. veljače 2021. godine i traje do 18. veljače 2021. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno

Odgojitelj - 3 izvršitelja na određeno

Voditelj financija

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. listopada 2020. godine i traje do 14. listopada 2020. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj

Odgojitelj - 3 izvršitelja

Kuhar - 1 izvršitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. rujna 2020. godine i traje do 24. rujna 2020. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 17. srpnja 2020. godine i traje do 25. srpnja 2020. godine

Odgojitelji

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

_______________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje

OBUSTAVU NATJEČAJA

Dječji vrtić More, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 6. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića More.

 

___________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. ožujka 2020. godine i traje do 14. ožujka 2020. godine

Odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11. veljače 2020. godine i traje do 19. veljače 2020. godine

Odgojitelj

______________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. studenoga 2019. godine i traje do 14. studenoga 2019. godine

Odgojitelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Stručni suradnik - rehabilitator - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 09. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer nijedan od kandidata nije udovoljavao uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2019. godine i traje do 17. listopada 2019. godine

Fizioterapeut

Stručni suradnik - rehabilitator

Odgojitelj

Pomoćni kuhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, objavljuje da je na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, donijelo Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Natječaj će se ponoviti.

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se zbog odustanka kandidata koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine i traje do 07. kolovoza 2019. godine

Odgojitelji

Tajnik

Zdravstveni voditelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

Voditelj aktivnosti kinezioloških aktivnosti

Rehabilitator - odgojitelj

Pomoćni kuhar

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece

____________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07 i 94/13) i članka 45. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića More

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi-diploma
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Kandidati uz traženu dokumentaciju prilažu program rada ustanove za  četverogodišnje razdoblje.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dužan je priložiti po donošenju  odluke o prijedlogu za imenovanje ravnatelja.

Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu  prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze  za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave  dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98).

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić More, Upravno vijeće, Marohnićeva 12, 51 000 Rijeka, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen dana 13. siječnja 2019. godine.