Upisi djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2020./2021. godini

Prijave za upis djece u Dječji vrtić More podnose se od 15. do 19. lipnja 2020. godine.

Dokumentacija za upis i  za ostvarivanje prednosti pri upisu (obvezno priložiti):

 1. ispunjen obrazac Prijave za upis (u tri primjerka) u jedan odabrani Podcentar predškolskog odgoja:
  • PPO Bulevard
  • PPO Delfin
  • PPO Đurđice
  • PPO Kvarner
  • PPO Vidrice
 2. ispunjen Upitnik za roditelje;
 3. ispunjen obrazac Izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva izdan od strane Ustanove, a koji potvrđuje MUP RH-PU Primorsko-goranska
 4. izvadak iz matice rođenih djeteta i potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu - provjera urednog cijepljenja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 5. za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata
 6. za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe koja koristi mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu: ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu
 7. roditelj koji ostvaruje prihod dužan je priložiti dokaze radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga Ustanove: potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca (dohodak od nesamostalnog rada), godišnja prijava poreza za obrtnike ili potvrda/rješenje HZZO-a o visini primanja za vrijeme rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta ili potvrda HZZ-a o primanjima ili zadnji odrezak od mirovine ili rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju statusa njegovatelja
 8. za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika: potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine
 9. za dijete samohranog roditelja: izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 10. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 11. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 12. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu
 13. za dijete kojem su brat ili sestra upisani u Ustanovu: zahtjev za nastavak korištenja usluga brata ili sestre
 14. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/ potvrda Centra za socijalnu skrb
 15. za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu
 16. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka Centra za socijalnu skrb
 17. za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici. Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

Cijena usluge formira se sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Izuzetno, ukoliko roditelj-korisnik usluge ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa kojeg utvrđuje Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluge.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na poredak na Listi reda prvenstva odnosno Listi s konačnim rezultatima upisa.

Ugovor o pružanju usluga roditelju se uručuje početkom pedagoške godine, zajedno s akontacijskom uplatnicom.

Prijavu za upis djeteta moguće je predati:

 1. putem Informacijskog servisa Grada Rijeke ili
 2. osobno u PPO-u Đurđice, Marohnićeva 12,  od 12:00 do 18:00 sati

Roditelj je dužan priložiti potpunu dokumentaciju. Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice i na mrežnoj stranici Ustanove (https://more.rivrtici.hr) u obliku Liste reda prvenstva sa šiframa (urudžbeni broj Prijave) 7. srpnja 2020. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice i na mrežnoj stranici Ustanove (https://more.rivrtici.hr) u obliku liste sa šiframa (urudžbeni broj Prijave) 20. srpnja 2020. godine.

Mogućnost podnošenja prigovora na Listu reda prvenstva

Obavijest o odgovornosti roditelja/skrbnika/udomitelja za neovlašteno korištenje osobnih podataka djece sa objavljenih listi rezultata upisa

Mole se roditelji koji odustaju od upisa u Dječji vrtić More da ispunjenu Izjavu  dostave putem e-maila: more@rivrtici.hr ili osobno u PPO Đurđice, Marohnićeva 12 do 10. srpnja 2020. godine.